Down to content
ПРОБЛЕМЪТ
Поради наличието на слаби почви и високо ниво на подпочвените води под отделни участъци от жп линията, е трудно да се постигне изискуемата носимоспособност под железопътния насип. Достъпът до строителната площадка е затруднен и се очакват потенциални неравномерни слягания, което също трябва да се вземе предвид.

ПОЛЗИ ЗА КЛИЕНТА
Постигане на изискуемата носимоспособност под железопътен насип за скорост 160km/h. Осигуряване на алтернативно бързо и ценово ефективно решение в сравнение с изкопаването на слабата почва и нейното заместване. Чрез използване на Tensar Технологията е възможно и избягване на потенциалните неравномерни слягания.

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА
Проектното трасе предвижда жп линията да премине през зони със слаби и променливи почви и високо ниво на подпочвените води. Съществуващите почвени условия не позволяват преминаването на строителна механизация. Дължината на слабите участъци е приблизително 3750m, а проектната скорост е 160km/h.

Първоначалното решение е да се армира основата на жп насипа с геотекстил. Изграден е опитен участък с геотекстил и е измерена носимоспособността. Резултатите показват, че не може да се получи желаната носимоспособност от 90MPa използвайки това решение.

Използвайки успешният опит на Tensar в подобни условия и обекти, строителят предлага да се използва Tensar MSL включващ геомрежи TriAx за решаването на проблема. Tensar MSL осигурява желаната носимоспособност (EV2 = 90MPa) съгласно проектните изисквания.