Down to content

Непавирани пътища и площадки

Непавираните пътища и работни площадки се срещат често по строителните обекти в света. Но въпреки че редовно им се налага да понасят огромно натоварване, те често са разположени върху слаба или променлива основа. Това са случаите в които геомрежите на Tensar, и конкретно иновативната TriAxTM, могат да помогнат за намаляване на разходите, посредством много ефективното механично заздравяване на насипния материал. При уплътняването му върху геомрежата, частиците на насипния материал проникват през триъгълните отвори и се заклинват механически. Това заклинване, заедно с почти хомогенната 360º коравина на геомрежата, създават ефективен и корав композитен слой.


Области на приложение

Геомрежите може да се използват за механическо заздравяване на несвързани насипни слоеве, което води до намаляване на необходимата им дебелина или до увеличаване на носимоспособността и удължаване на живота им. 

Подобряването на пътната конструкция на непавирани пътища – включително временни и дълготрайни експлоатационни пътища, може да стане чрез ефективното им армиране с геомрежи, които удължават техния живот, увеличават носимоспособността им и намаляват количеството на използвания насипен материал

Работни площадки за пилотни машини - – работни площадки за безопасна работа на тежка верижна механизация, като например кранове и пилотни машини.

Преразпределяне на натоварването с помощта на Технологията Tensar

геомрежите на Tensar, и конкретно иновативната TriAx, могат да помогнат за намаляване на разходите, посредством много ефективното механично заздравяване на насипния материал

Ползи

Tensar притежава над 30-годишен опит в използването на геомрежи за създаване на механически заздравени слоеве, които:

  • Намаляват дебелината на слоя от чакъл до 50%
  • Намаляват нуждата от изкопни работи
  • Контролират неравномерните слягания
  • Увеличават носимоспособността
  • Намаляват емисиите на СО2 при строителството до 50%

Need help?