Down to content

Устойчиви системи за градски дреанажи - SUDS

Обикновено градските зони са изградени с големи водонепропускливи повърхности и подземна канализация за дъждовни води, проектирана да отвежда големи водни дебити, но без да взема под внимание качеството на водата и въздействието й върху природата. В момента се полагат много повече усилия за цялостен подход, гарантиращ по-малко въздействие върху околната среда, чрез намаляване на дебита и подобряване на качеството на водата, използвайки Устойчиви Системи за Градски Дренажи.

Идеята е, да се приложи гъвкав подход и да се имитира естествения дренаж, който да поема замърсената повърхностна вода, да я складира и пречиства преди да я дренира бавно в околната среда, често чрез реките.


Устойчивите системи за градски дренажи трябва да не използват енергия (освен слънчевата светлина), да бъдат лесни за управление, дълготрайни, екологически и естетически атрактивни. Тези системи могат да бъдат проектирани да работят в най-различни градски условия, от зони с твърди настилки, до ландшафтно оформени зони, като могат да включват различни компоненти и методи за контрол като:

  • Земни канавки и предпазни окопи 
  • Водопропускливи повърхности и попивни дренажи
  • Дренажни съоръжения
  • Речни корита и езера 


Подобраване на дренажите чрез използването на Технологията на Tensar

Устойчивите системи за градски дренажи трябва да не използват енергия, да бъдат лесни за управление, дълготрайни, екологически и естетически атрактивни.

Как може Tensar да ви помогне

Tensar предлага редица продукти за вграждане в устойчивите системи за градски дренажи. Те попадат в две категории:

Заздравяване на порести настилки използвайки иновативните геомрежи на Tensar, за механическо заздравяване на основите на водопропускливите настилки

Ерозионен контрол на канали, канавки и езера, използвайки различни видове мрежи за ерозионен контрол, включително Tensar VMax, за подпомагане на растителността и увеличаване на ерозионната й устойчивост към временни водни потоци


Need help?