Down to content

Възстановяване на свлечени откоси и укрепване на свлачища

Ремонтът на свлечен откос може да бъде много скъп. Обикновено ако свличането е по-дълбоко от засегнатия от ерозия повърхностен слой, ремонта включва изкопаването на свлечения материал и подмяната му с нов насипен пълнеж. Това е не само скъпо и времеемко, особено ако се плаща за депониране на изкопания материал, но и неекологично. Но с технологията на Tensar, геомрежите може да се използват като по-бърза, по-евтина и по-екологична алтернатива на традиционните решения.Укрепване на свлечени откоси с помощта на TensarTechRepair

Тази технология представлява стъпаловидно изкопаване на почвата от свлечената зона, и връщането й обратно, но вече армирана с Tensar геомрежи, като се вземат и мерки за подобряване на дренирането. Благодарение на много по-малкото допълнителен насипен материал времето за строителство, въглеродните емисии и нарушаването на трафика могат да се намалят.

Какъвто и да е вашият проект, ние можем да ви помогнем

Иновативната технология на Tensar е използвана в множество проекти за укрепване на свлечени откоси по света, за което свидетелстват богатата гама от брошури и референции. Освен това ние осигуряваме техническа поддръжка, експертни съвети, спецификации, чертежи, проекти и количествено-стойностни сметки. Ние редовно организираме безплатни семинари за обучение на проектанти.


Бърз и ефективен ремонт на свлечени откоси на насипи и траншеи

TensarTech SlipRepair - 120 години проектен живот

Ползите

Укрепването на свлечените откоси с помощта на TensarTech има няколко предимства пред традиционните методи за ремонт:

  • Намалява използването на самосвали извън обекта
  • Много по-малка нужда от нов насипен материал
  • До 120 години проектен живот
  • Може да намали транспортните разходи и замърсяването
  • Общо намаляване на разходите до 75%
  • Намалява смущаването на трафика и затварянето на пътя
  • Може да включва защита срещу повърхностна ерозия
  • Намалява въглеродните емисии и отговаря на екологичните цели

Need help?