Down to content

Контрол на асфалтовите пукнатини

Контролиране на рефлективните пукнатини с Tensar

Рефлективните пукнатини в асфалтовите настилки обикновено възникват върху фугите на отдолулежащите бетонови плочи или пукнатини в циментовозаздравени основни слоеве. Освен това те могат да бъдат причинени от термичното разширение, свиване и огъване на настилката, или от срязващите сили вследствие на трафика в зони на неравномерно слягане в следствие уширяване на настилката.

Как мрежите и композитите на Tensar може да помогнат

Мрежите за армировка на асфалт на Tensar взаимодействат с битумната емулсия и добавят коравина на опън, ограничават деформациите в асфалта и намаляват развитието на пукнатини (когато евентуално се появят пукнатини често те са много по-малки). Армиращите мрежи за асфалт могат също така да намалят образуването на коловози в следствие ниската коравина на настилката подложена на бавнодвижещо се голямо осово натоварване при висока температура. Асфалтовите композити са мрежи свързани към текстилна основа, която абсорбира битум от свързващия слой и служат като мембрани поемащи напреженията (известни още като Междинен Слой от Мембрана Абсорбираща Напреженията или МСМАН). Текстилът освен това служи като бариера, която възпрепятства проникването на вода в отдолулежащите слоеве на настилката.

Как мрежите и композитите на Tensar може да помогнат

Мрежите за армировка на асфалт на Tensar взаимодействат с битумната емулсия и добавят коравина на опън, ограничават деформациите в асфалта и намаляват развитието на пукнатини (когато евентуално се появят пукнатини често те са много по-малки).

Ползите

  • Възпрепятстване възникването на рефлективни пукнатини: асфалтовата армировка може да намали образуването на пукнатини в повърхностния слой, причинени от движения, огъвания или срязвания в бетоновите плочи или циментовозаздравения слой. Ефектът на МСМАН може да намали деформациите в настилката
  • Намаляване на пукнатините от умора на настилката: армировката може да намали деформациите от опъна в долната част на асфалтовия слой, които водят до пукнатинообразуване
  • Контрол на пукнатините от неравномерно слягане: при разширяване на пътя, ако се използва геомрежа Tensar TriAx® geogrid за заздравяване на новата пътна основа плюс високомодулен армиращ асфалта слой, могат да се намалят надлъжните пукнатини от неравномерното слягане
  • Намаляване образуването на коловози: влагането на армираща асфалта мрежа която се заклинва с асфалтовата смес, може да ограничи страничните движения свързани с образуването на повърхностни коловози при смеси с малка коравина

 

Доказано решение

През последните над 25 години, системите за армиране на асфалт на Tensar бяха подложени на продължителни независими изследвания и тестове в много водещи международни институции, включително Университета на Нотингам, както и на мониторинг на множество обекти в различни страни.   

 

Need help?